Luật xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.  (01/06/2021)
Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Luật xử lý vi phạm hành chính: Luật số 15_2012_QH13.

Luật sữa đổi, bổ sung một số điều xử lý vi phạm hành chính: Luật số 67_2020_QH14.


Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá  (31/05/2021)

Những nội dung mới, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  (23/04/2021)


Văn bản Qui phạm pháp luật  (29/03/2021)
1. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước: 10_2017_QH.14.
2.Thông tư Quy địnhvề công tác bồi thường cùa nhà nước: 08_2018_TT - BTP.
3.Thông tư Quy định thủ tục yêu cầu bồi thường của nhà nước: 09_2019_TT-BTP.
4. Nghị định Quy định một số điều sữa đổi của Luật GDĐH: 99_2019_NĐ-CP.


Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021  (23/03/2021)

kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021  (01/02/2021)

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức  (19/01/2021)

10 điểm mới quan trọng trong Luật Giáo dục 2019  (16/11/2020)

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại  (11/11/2020)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Thanh tra - Pháp chế năm học 2020 - 2021  (13/10/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 28
Số lần truy cập: 6797
Thông báo