Nghị quyết Đảng bộ 6 tháng cuối năm
In bài này Gửi mail
 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

              Số: 135 -NQ/ĐU                                                  Đà Lạt, ngày 05  tháng 7  năm 2014

                                 
NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP ĐÀLẠT

VỀ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG BỘ

6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

 

Ngày 04 tháng 7 năm 2014, Đảng bộ trường đã họp và thống nhất biểu quyết 100% đồng ý về việc triển khai một số công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của tòan Đảng bộ, với các nội dung cụ thể như sau:

 

Phần thứ nhất

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

I. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

Tổ chức đầy đủ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên: NQ Hội nghị lần thứ tám và thông báo nhanh kết quả NQHN lần thứ chín BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI; các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường biết và thực hiện.

Thống nhất lãnh đạo thực hiện chủ đề năm học 2013-2014: “Đoàn kết, đổi mới, giữ vững kỷ cương, không ngừng phát triển”. Lãnh đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các họat động kỷ niệm ngày HSSV 9/1; ngày thành lập Đảng 3/2; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày GPMN 30/4 và 1/5; kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày sinh nhật Bác 19/5 và chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2014.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học” và triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐU của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về lãnh đạo công tác tư tưởng trước yêu cầu mới, đưa nghị quyết vào các họat động thực tiễn hàng tháng, học kỳ, năm học.

Lãnh đạo các chi bộ tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, với chủ đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tổ chức cho từng đảng viên, cán bộ viên chức viên và người lao động toàn trường đăng ký nội dung học tập và làm theo với nội dung và hình thức được đưa vào họat động thường xuyên của các đơn vị và nhà trường.

Chỉ đạo tổ chức tốt 6 bài học lý luận chính trị cho sinh viên, kết hợp tuyên truyền trong sinh viên về pháp luật, về an ninh trật tự trường học, về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, giáo dục lòng yêu nước, lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không nghe theo sự kích động của kẻ xấu, không để xảy ra những hành vi kích động, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự trong nhà trường và ngoài xã hội.

          Tăng cường chỉ đạo xây dựng “Trường học có đời sống văn hóa”, phấn đấu “Trường học không khói thuốc lá”, đồng thời giữ vững cam kết “Trường CĐSP Đà Lạt không có ma túy, HIV/AIDS, tội phạm hoặc tệ nạn xã hội”.

Trước tình hình đơn thư nặc danh vẫn tiếp tục được gửi đi nhiều nơi, Hiệu trưởng nhà trường đã thành lập tổ xác minh một số vụ việc theo đơn tố cáo (đơn nặc danh) và Ban giám hiệu nhà trường đã có báo cáo kết quả gửi UBKT Tỉnh ủy, đ/c Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT; đồng thời Đảng uỷ đã chủ động đề ra những biện pháp tăng cường Dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại công khai, dân chủ giữa CBVC toàn trường với Hiệu trưởng; ban hành nội qui tiếp dân và bố trí lịch, địa điểm để Lãnh đạo trường tiếp dân; phối hợp sinh hoạt chuyên môn với các tổ chức đoàn thể, củng cố tổ chức bộ máy.. nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và mọi hoạt động khác của trường. Mặt khác báo cáo Lãnh đạo Sở GD&ĐT nhờ Công An tỉnh có biện pháp can thiệp giải quyết, bước đầu đã có hiệu quả tích cực.

          2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Công tác ĐT-BD-NCKH

2.1.1. Đào tạo chính qui

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học, tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá; tổ chức các kỳ thi TNHP, TN cuối khóa nghiêm túc, theo đúng qui chế 25 và Qui chế 43, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Năm 2014 có các lớp SP Anh văn và Tiếng Anh TMDL (khoá 36) là khoá đầu tiên thực hiện thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã hoàn thành chương trình đào tạo và được xét tốt nghiệp theo Qui chế 43.

Hòan thành việc tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng TN cho SV khóa 36 ra trường. Kết quả có 565/639 sinh viên TN, đạt 88,4% (so với số sinh viên đủ điều kiện dự thi TN) (bao gồm: 465/539 SV TN theo hệ niên chế đạt 86,3%; 100/148 SV TN theo hệ tín chỉ, đạt 67,6%). Trong đó có 7 sinh viên TN lọai giỏi chiếm 1,2%, TN lọai khá có 222 sinh viên, chiếm 39,3%, TB khá 330 sinh viên, chiếm 58,4% và có 6 sinh viên lọai TB, chiếm 1,1%.

2.1.2. Đào tạo không chính qui

Trường tiếp tục có biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo loại hình không chính qui.

Tổ chức tuyển sinh năm 2014 hệ VLVH: Hệ CĐMN đã tuyển 199/300 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 66,3%; hệ THSPMN tuyển 57/100 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 57%; phối hợp với trường ĐHSP Hà Nội tổ chức tuyển sinh được 2 ngành ĐH Tiểu học (180 HV); ĐH Mầm non (230 HV); ĐHSP Tiếng Anh (30 HV) và ĐHTDTT (76 HV).

Phối hợp trường ĐHSP Hà Nội tổ chức thi TN cuối khóa các lớp đại học SP Âm nhạc 115 HV và SP Mỹ thuật 75 HV.

Tổ chức tổng kết và phát bằng TN học viên các lớp CĐSPMN và THSPMN vừa làm vừa học.

2.1.3. Công tác bồi dưỡng và NCKH

Tổ chức Hội nghị liên kết đào tạo-bồi dưỡng nhằm tổng kết đánh giá công tác đào tạo-bồi dưỡng trong thời gian qua, đề ra các giải pháp đổi mới công tác đào tạo - bồi dưỡng của trường trong thời gian tới.

Họat động NCKH tiếp tục được duy trì khá tốt: đến hết tháng 6/2014, có 03 đề tài NCKH cấp trường, 01 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu.

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường về: Giải pháp đổi mới công tác tổ chức và quản lý họat động đào tạo tại trường CĐSP Đà lạt; tổ chức các Hội thảo khoa học cấp khoa, bộ môn (có 6/8 khoa, BM tổ chức); tổ chức Seminar của giảng viên với gần 100 chuyên đề từ cấp tổ trở lên.

Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường.

Mở 01 lớp Bồi dưỡng CBQL trường Tiểu học với 72 học viên.

2.2. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi TN cuối khóa đảm bảo nghiêm túc và đúng qui chế; tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Chủ động liên hệ với Bộ GD & ĐT trong việc xét duyệt kết quả tốt nghiệp và cấp VB, CC tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ kịp thời.

Thực hiện tốt chế độ công khai: chuẩn đầu ra, đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả đào tạo, cấp phát VB, CC theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, sắp xếp, phân loại VB, CC và quản lý hồ sơ lưu trữ liên quan đến cáp phát VB, CC theo quy định hiện hành từ khóa I (1976 – 1978) đến khóa 35 (2010 – 2013) cho các loại hình đào tạo.

Công khai cấp phát VB, CC các khóa đào tạo trên trang website của nhà trường.

2.3. Công tác sinh viên, y tế học đường

Tổ chức thực hiện đúng quy chế đánh giá, xếp loại rèn luyện đối với sinh viên cuối năm học 2013 – 2014 và cuối khóa học 2011 – 2014.

Tổ chức cho sinh viên tập luyện, tham gia lễ khai mạc Festival hoa 2014, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; tổ chức tốt đêm Liên hoan văn nghệ KTX sinh viên chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày GP MN thống nhất đất nước 30/4.

          Quản lý giáo dục sinh viên ở KTX và tăng cường kiểm tra SV chấp hành nội qui khu nội trú; duy trì tốt họat động của sinh viên tự quản là lực lượng để góp phần giữ gìn ANTT trường học, giữ gìn cảnh quan sư phạm khu nội trú và toàn trường.

Phối hợp với Đoàn TN, tổ chức đội sinh viên dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam do tỉnh tổ chức cho khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh LĐ, đạt giải nhất toàn đoàn.

          2.4. Công tác HCTH và Kế hoạch - Tài chính

Hoàn thành xét thi đua năm học 2013 - 2014 theo kế họach.

Tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa CSVC và mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị cho các phòng TN-TH, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Tiếp tục tham mưu các cấp thẩm quyền của tỉnh giải quyết kinh phí hỗ trợ di dời, giải tỏa các hộ gia đình cư trú trong khu vực nhà trường đã được Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt phê duyệt.

Điều chỉnh, bổ sung Qui chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường từ năm 2014 theo phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

Thực hiện thanh toán kịp thời các khoản theo chế độ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên (học bổng); hoàn thành quyết toán năm tài chính 2013. Lập dự tóan chi năm 2014.

Hoàn thành công tác kiểm kê 0h ngày 01/01/2014; lưu trữ hồ sơ, chứng tư tài chính năm 2013 theo quy định; hoàn thành việc quyết toán thuế TNCN năm 2013, quyết toán thuế GTGT, TNDN đúng quy định.

Hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo số liệu thu - chi tài chính các năm 2010, 2011 và 2012 chuẩn bị cho công tác thanh tra tài chính của Sở Tài Chính theo kế hoạch.  

2.5. Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  và Tin học

Trung tâm NN và Tin học tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động về mở lớp, tổ chức ôn thi và kiểm tra cấp chứng chỉ A, B: Kết quả 6 tháng đầu năm 2014, đã mở được: 4 lớp Tin học và kiểm tra cấp gần 170/194 học viên CC A Tin học; 7 lớp Anh văn và cấp gần 200/238 học viên CC B Anh văn.

2.6. Công tác Thanh tra

Công tác thanh tra tập trung thanh tra, giám sát việc thực hiện nề nếp kỷ cương dạy học và kỷ luật lao động trong các họat động của nhà trường; thanh tra một số đơn vị về công tác quản lý và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo qui định: tổ Thư viện; phòng KT-ĐBCL qua đó góp phần chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý của các đơn vị.

Tổ chức giải quyết và trả lời một số đơn thư đúng qui định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai công tác pháp chế trong nhà trường: Luật phòng chống tham những, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá…tới tòan thể CBVC, sinh viên biết để thực hiện.

Giám sát các kỳ thi KTHP, thi tuyển sinh hệ VLVH…đảm bảo qui chế, tính nghiêm túc của các kỳ thi.

          3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

Hòan thành công tác qui họach CB lãnh đạo, CBQL khoa phòng và đơn vị trực thuộc giai đọan 2015-2020 theo đúng qui định.

           Tiếp tục việc rà sóat, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý khoa, phòng, đơn vị trực thuộc theo đúng qui định, trên cơ sở đó đã xây dựng phương án điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà trường từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, trường đã xây dựng phương án củng cố, điều động luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý khoa, phòng; thực hiện điều động và bổ nhiệm lại 03 CBQL khoa phòng; giải quyết cho đồng chí Trịnh Đức Tài – PHT chuyển công tác về trường đại học Đà Lạt theo nguyện vọng cá nhân.

Xây dựng và trình Đề án vị trí việc làm gửi Sở GD&ĐT và Sở Nội Vụ phê duyệt làm cơ sở cho việc triển khai nhiệm vụ các năm tới.

Thực hiện đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách về lương vả phụ cấp thâm niên nhà giáo, chuyển ngạch viên chức, chế độ nghỉ hưu, thôi việc theo qui định hiện hành.

          4. Lãnh đạo công tác đoàn thể

          Các tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ trường CĐSP Đà Lạt học và làm theo lời Bác” và nhiều họat động phong trào khác của Đòan – Hội đã và đang phát huy tốt.

Công đoàn đã phối hợp với Đoàn TN và Hội SV tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và tổ chức quyên góp được gần 25 triệu đồng ủng hộ Hoàng Sa và Trường Sa.

          Công đoàn, Đoàn TN và Hội SV phối hợp với BGH nhà trường, tổ chức các hoạt động mít tinh nhân ngày nước sạch và vệ sinh môi trường thế giới, tổ chức cho đoàn viên TN và công đoàn viên trồng gần 300 cây Mai Anh Đào hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5; Đoàn TN và Hội SV tổ chức cho SV tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức làm các Công trình thanh niên gióp phần xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường.

          Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn TNCSHCM trường nhiệm kỳ 204-2017 và kiện toàn nhân sự Ban thư ký Hội sinh viên trường CĐSP Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2015.

Các tổ chức đòan thể đã thể hiện và phát huy khá tốt vai trò của tổ chức mình trong việc tham gia xây dựng Đảng; thông qua các phong trào thi đua, các tổ chức đòan thể tiếp tục giới thiệu đòan viên ưu tú cho Đảng và quan tâm giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu trở thành đảng viên. Kết quả 6 tháng đầu năm 2014: Công đoàn xét đề nghị xét kết nạp đảng cho 03 CĐV, đề nghị chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị. Đoàn TN đề nghị xét kết nạp đảng cho 06 đoàn viên (gồm 02 đoàn viên là GV, 04 sinh viên).

5. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

5.1. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên

          Duy trì và đảm bảo sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ và Đảng bộ theo qui định. Trong sinh họat Đảng đã chú ý nêu cao tinh thần phê và tự phê và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện việc quản lý giáo dục đảng viên  trong từng chi bộ trong việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, giáo dục đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiến hành sơ kết thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ và  có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh đối với các nghị quyết chuyên đề này cho phù hợp giai đoạn hiện nay và tiếp tục lãnh đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề mà Đảng uỷ đã ban hành từ nhiệm kỳ 2005-2010 đến nay.

Chỉ định các Bí thư chi bộ khoa Xã hội và chi bộ BM TLGD-CTĐ thay cho các đồng chí Bí thư chi bộ đã chuyển công tác sang đơn vị mới.

          5.2. Tăng cường công tác phát triển Đảng

Lãnh đạo các chi bộ, tổ chức chính quyền đoàn thể triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng trong CBVC nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối trong công tác phát triển Đảng trong lực lượng CBVC.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo tốt công tác phát triển đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2014, kết nạp được 04 đảng viên là sinh viên; Đảng uỷ đã xét và đề nghị Đảng uỷ cấp trên xét kết nạp cho 2 CBVC (01 CBQL, 01 giảng viên trẻ là cán bộ đoàn); chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị (01 chi bộ ĐT-KT-TC, 02 chi bộ khoa Xã hội).

Xét và giới thiệu 32 Cảm tình Đảng (02 giáo viên và 30 sinh viên) tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh mở đợt tháng 5/2014.

          5.3. Công tác kiểm tra Đảng

Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2014.

Đảng uỷ đã tổ chức kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Tiểu học.

          II. KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI

1.     Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị

Tình hình đơn thư nặc danh vẫn tiếp tục gửi đi nhiều nơi, Đảng uỷ đã phải báo cáo Lãnh đạo Sở GD&ĐT nhờ Công An tỉnh can thiệp giải quyết.

Vẫn còn một bộ phận cán bộ viên chức, trong đó có cả đảng viên chưa nêu cao tính kỷ luật, kỷ cương trong họat động dạy và học, trong công tác quản lý điều hành, chưa gương mẫu chấp hành các Nghị quyết của Đảng và qui định của cấp trên và nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua vẫn chưa có sự điều chỉnh kịp thời Qui định về tiêu chuẩn và qui trình triển khai thực hiện việc tổ chức đánh giá giảng viên giỏi, cán bộ viên chức xuất sắc để đề nghị công nhận danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

2. Lãnh đạo công tác chuyên môn

Kỷ cương, nề nếp dạy và học, làm việc ở một số cán bộ, giáo viên chưa nghiêm túc, còn lỏng lẻo từ giờ giấc làm việc, lên lớp cho tới ý thức trách nhiệm trong việc chuẩn bị giáo án lên lớp và hiệu quả làm việc, chất lượng giảng dạy.

          Số sinh viên không hoàn thành khoá học còn khá cao. Cụ thể: qua 3 năm học của khoá 36, số sinh viên ngưng học (do bỏ học, buộc thôi học…) là 291/1062 SV, chiếm 27,4% (so với số lượng sinh viên nhập học từ đầu khoá học); số sinh viên không đủ điều kiện dự thi TN là 84/623, chiếm 13,5% (so với số SV thực học năm 3).

Công tác NCKH: 01 đề tài NCKH cấp trường (khoa Tiểu học) không thực hiện được.

Việc xây dựng, cải tiến và cập nhật thông tin lên Website của nhà trường còn chậm, chưa đầy đủ, nội dung còn nghèo nàn;

3. Lãnh đạo công tác cán bộ

Do khách quan, nhà trường chưa tổ chức được việc tuyển dụng viên chức nên một số giảng viên và cán bộ phòng ban đang trong diện hợp đồng (hợp đồng không thời hạn và có thời hạn) chưa ổn định, tư tưởng đang có nhiều băn khoăn và lo lắng; bên cạnh đó, công tác qui hoạch CBQL cũng gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn cán bộ viên chức để đưa vào qui hoạch.

4. Lãnh đạo công tác đòan thể

Công tác giáo dục ý thức thái độ và động cơ học tập và nền nếp, tác phong sư phạm cho sinh viên hiệu quả còn thấp; vẫn còn không ít trường hợp sinh viên chưa chấp hành tốt nội qui, qui chế của nhà trường và các qui định của pháp luật. Điển hình như vi phạm qui định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, chở quá số người qui định…

Một bộ phận không nhỏ đoàn viên TN sinh viên còn thờ ơ với các hoạt động do Đoàn TN và Hội SV tổ chức.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Các chi bộ vẫn chưa thực sự có đổi mới về hình thức, nội dung sinh họat và tổ chức họat động của chi bộ. Chưa đảm bảo qui định về sinh họat chuyên đề ở cấp chi bộ. Các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy triển khai ở các chi bộ còn chậm. Vai trò lãnh đạo ở một vài chi bộ vẫn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao.

Qua kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo về Đảng và khiển trách về chính quyền đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Tiểu học.

          * Việc chấp hành báo cáo tháng, định kỳ của các đơn vị:

- Báo cáo tháng: Đa số các chi bộ và tổ chức đòan thể đã thực hiện việc báo cáo tháng cho Đảng ủy theo qui định.

- Các chi bộ và các tổ chức đòan thể (Đòan TN và Hội sinh viên) đã nộp báo cáo 6 tháng đầu năm đúng qui định.

 

 

Phần thứ hai

 

MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

 

1. Laõnh ñaïo coâng taùc tö töôûng chính trò

Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác tư tưởng chính trị, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/ĐU của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về lãnh đạo công tác tư tưởng trước yêu cầu mới; thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Nghị quyết chuyên đề số 42 NQ/ĐU ngày 02/5/2012 của Đảng ủy về phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng trường CĐSP Đà Lạt ổn định và phát triển.

Tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng cho tòan thể đảng viên, cán bộ viên chức nhà trường.

Các chi bộ chủ động, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng chính trị; nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, CBVC trong đơn vị; giải quyết kịp thời những vấn đề về tư tưởng (nếu có), để có định hướng tư tưởng đúng, xây dựng đoàn kết nội bộ trong phạm vi từng đơn vị từ tổ, khoa, phòng đến nhà trường. Lấy đơn vị cơ sở làm trọng tâm, tập trung giải quyết mọi vấn đề từ cơ sở, tôn trọng và phát huy dân chủ cơ sở. Bí thư chi bộ và Trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên của đơn vị mình thực hiện qui định về phát ngôn, về đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng qui định hiện hành. 

Chỉ đạo tổ chức tốt tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học 2014 – 2017 và đầu năm học 2014 – 2015 cho sinh viên, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền trong sinh viên về pháp luật, về an ninh trật tự trường học, về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu; về chủ quyền biển đảo, giáo dục lòng yêu nước, lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không nghe theo sự kích động của kẻ xấu, không để xảy ra những hành vi kích động, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ đoàn kết, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự trong nhà trường và ngoài xã hội.

          Lãnh đạo các tổ chức chính quyền, đoàn thể củng cố và tăng cường nề nếp kỷ cương trong họat động dạy & học và các họat động khác của nhà trường, lấy tháng 11 nhân kỷ niệm ngày NGVN 20/11, làm tháng cao điểm thực hiện đợt phát động thi đua học kỳ I để tổ chức kiểm tra đánh giá sơ kết.

          Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Qui định về đạo đức nhà giáo. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” nhằm củng cố kỷ cương nề nếp làm việc, dạy và học, xây dựng đoàn kết nội bộ.

Tiếp tục triển  khai  học tập, quán triệt Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; thực hiện các cuộc vận động lớn của Ngành gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách  nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2014-2015, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

2.     Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương ĐCSVN khoá XI “Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” phù hợp chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh của trường CĐSP Đà Lạt trong tình hình mới.

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo BGH, các chi bộ và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả một số công tác chuyên môn trọng tâm sau đây:

2.1. Công tác ĐT-BD-NCKH

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí Thư  TW Đảng, xây dựng củng cố phát triển trường giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020, theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, đào tạo đến ĐH, lấy sư phạm làm nòng cốt. Từ nay đến cuối năm 2014, cần tập trung vào một số việc sau:

Thứ nhất, Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trường CĐSP Đà Lạt từ nay đến năm 2020. Triển khai thực hiện tốt kế họach tuyển sinh năm 2014 với yêu cầu trọng tâm là tuyển sinh hệ chính qui CĐSP và một vài ngành CĐ chính qui ngòai sư phạm có nguồn tuyển sinh.

Thứ hai, lãnh đạo tập trung nguồn lực và trí tuệ để nâng cao hiệu quả đào tạo chính qui và có tính cạnh tranh với các trường trong đào tạo; tiếp tục liên kết với các trường Đại học để đào tạo hệ đại học không chính qui theo nhu cầu và kế họach được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, lãnh đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với tất cả các lớp năm thứ nhất (khoá 39); tiếp tục thực hiện hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở ngành Anh văn và bộ môn LLCT đối với sinh viên năm 2 và 3.

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu nhà trường với phần mềm công nghệ để phục vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

 

2.1.1. Công tác đào tạo

* Đào tạo chính qui

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015.

Hoàn thành việc xây dựng khung chương trình và chương trình chi tiết các môn học theo hệ thống tín chỉ và triển khai thực hiện từ năm học 2014-2015 đối với các lớp năm thứ nhất (khoá 39).

Tăng cường, bổ sung nguồn tài liệu, giáo trình tham khảo phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ đối với khóa 39.

Hòan thành việc xét lên lớp cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai.

* Đào tạo không chính qui

Tiếp tục tổ chức quản lý và giảng dạy các lớp VLVH (đại học, CĐSPMN, THSPMN) và từ xa hè 2014 theo kế họach. Tăng cường quản lý họat động dạy và học các lớp này để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo không chính qui.

Phối hợp với các trường liên kết, tổ chức thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp theo kế họach đối với các lớp đã hòan thành chương trình.

2.1.2. Công tác bồi dưỡng

Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT, triển khai kế họach BDTX hè 2014 theo kế họach của Sở GD&ĐT và kế họach của trường đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ CBGV nhà trường năm 2014.

Tiếp tục tổ chức giảng dạy các lớp BD Hiệu trưởng trường Tiểu học năm 2014 theo đúng kế họach và chuẩn bị kế họach mở các lớp BDCBQL trường Mầm non, THCS năm học 2014-2015.

Xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo cấp CC Sư phạm bậc1, CC quản lý nhà nước và quản lý ngành và lớp CCNVSP theo nhu cầu của người học.

2.1.3. Công tác NCKH

Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh họat động NCKH theo hướng tập trung nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, tổ chức bảo vệ các đề tài NCKH cấp trường; tạo điều kiện cho CBGV tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh.

Hòan thành việc nghiệm thu các đề tài NCKH cấp trường theo kế họach.

2.2. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

* Công tác Khảo thí:

         Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau 02 năm thực hiện đổi mới việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi “cuốn chiếu”, để chỉ đạo tốt hơn cho năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch công tác khảo thí trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Tiếp tục thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Từng bước hoàn thiện, xây dựng quy trình quản lý VB, CC theo chuẩn ISO.

* Công tác đảm bảo chất lượng:

          Tiếp tục triển khai việc đánh giá giảng viên theo hướng dẫn số 7324/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về họat động giảng dạy của GV. Bảo đảm mỗi GV ít nhất được phản hồi 1 lần trong năm học.

Xây dựng các cơ sở và điều kiện để GV có cơ hội tự đánh giá  theo hướng: khoa học, đầy đủ, công bằng, hệ thống, dân chủ, phát huy yếu tố tự đánh giá của cá nhân. Việc đánh giá phải tạo nên động lực cho sự phấn đấu của cá nhân.

Xây dựng hệ thống  và quy trình kiểm định chất lượng:  Từng bước xây dựng được hệ thống bảo đảm chất lượng, bao gồm phương thức đánh giá kết quả học tập của SV, giảng dạy của GV và chỉ đạo điều hành của CBQL, đánh giá chương trình, giáo trình; đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua đánh giá tình trạng của SV sau khi ra trường; đánh giá cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các họat động dạy và học.

Tiếp tục thực hiện chế độ công khai: chuẩn đầu ra, đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả đào tạo.

Xây dựng quy trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sau khi ra trường.

2.3. Công tác sinh viên

Tăng cường công tác quản lý sinh viên nội trú và ngọai trú. Chú trọng và tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức tác phong và bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường trong giai đọan mới.

Thực hiện tốt kế họach nghỉ hè, tựu trường năm học mới đối với SV các khóa.

Chỉ đạo, hướng dẫn xếp lọai rèn luyện sinh viên và xét học bổng khuyến khích học tập kỳ II, năm học 2013 - 2014 đúng qui định.

Tổ chức tiếp nhận sinh viên năm thứ nhất tựu trường theo thông báo nhập học của HĐTS. Sắp xếp, ổn định chỗ ở cho sinh viên ngay từ những ngày đầu nhập học. Có biện pháp tăng cường công tác quản lý sinh viên nội trú đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại khu KTX. 

Tổ chức tuần sinh họat công dân cho sinh viên đầu khóa, đầu năm học theo kế họach.

Tổ chức Hội nghị đánh công tác Trợ lý quản lý sinh viên học kỳ I, năm học 2014-2015.

2.4. Công tác HCTH và KH - Tài chính

Phòng HCTH tham mưu xây dựng kế họach cụ thể hàng tuần, hàng tháng của nhà trường. Các đơn vị khoa phòng cũng có kế họach tuần, tháng của đơn vị mình; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hai chiều: giữa các đơn vị với BGH và giữa nhà trường với Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan quản lý trực tiếp.

Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn thi đua đối với các danh hiệu cá nhân và tập thể cho phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, để áp dụng thực hiện từ năm học 2014-2015.

Triển khai công tác xây dựng, sửa chữa CSVC trong dịp hè chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015; tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng và UBND tỉnh để xin phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời giải toả các hộ gia đình trong khu tập thể và kinh phí sửa chữa chống dột khu hội trường;

Tiếp tục thực hiện chi các khoản chưa kịp giải ngân trong thời gian chỉnh lý; điều chỉnh các mục chi trong thời gian chỉnh lý; tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính thanh tóan chế độ theo hướng nhanh gọn, vẫn đảm bảo nguyên tắc tài chính để thanh tóan kịp thời các khoản chế độ cho CBVC.

Tổng hợp thuế TNCN 2014, thanh toán hợp đồng thuế theo quy định.

Nộp các khỏa thuế GTGT & TNDN theo luật định. Phục vụ công tác thanh tra của Sở Tài chính theo kế hoạch.

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế họach về PCCC; phòng chống mưa bão trong mùa mưa bão năm 2014.

2.5. Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  và Tin học

Lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học về cả số lượng và chất lượng của các lớp học, chứng chỉ được cấp.

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học chủ động lên kế hoạch hoạt động về mở lớp, tổ chức ôn thi và kiểm tra cấp chứng chỉ A, B vào các thời điểm phù hợp.

2.6. Công tác Thanh tra

Xây dựng và triển khai kế họach thanh tra năm học 2014-2015, theo hướng tiếp tục tập trung nhiệm vụ trọng tâm: thanh tra các kỳ thi, thanh tra theo chuyên đề, theo dõi việc thực hiện nề nếp kỷ cương và kỷ luật lao động; đẩy mạnh công tác pháp chế trong nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, phối hợp Ban thanh tra nhân dân giải thích, vận động CBVC và người lao động về những vấn đề thuộc về trách nhiệm, quyền lợi, chế độ chính sách CBVC từ cơ sở, tránh đơn thư vượt cấp.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

          Phát huy tốt đội ngũ cộng tác viên làm công tác thanh tra thông qua việc phân công và bố trí giao nhiệm vụ cho các thành viên.

3.     Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả một số công tác trọng tâm sau đây:

Hòan thành việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhà trường mà chủ trương đã được Sở GD&ĐT phê duyệt.

Tăng cường chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị phòng, khoa, đơn vị trực thuộc để họ được chủ động, sáng tạo trong công việc của đơn vị mình phụ trách, tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nâng cao hiệu quả công tác, nhất là trong việc chuyển đổi hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với sinh viên khoá 39.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế họach bồi dưỡng đội ngũ cán bộ qui hoạch giai đọan 2015 – 2020: cử CBQL và cán bộ, giảng viên diện qui họach đi học tập nâng cao trình độ; tham dự các lớp BDCBQL, bồi dưỡng Lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng ngạch giảng viên…

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ TTCM, cán bộ, giảng viên đảm bảo đáp ứng qui mô đào tạo, với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; căn cứ Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2014-2016 được phê duyệt và căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, trên cơ sở hướng dẫn tuyển dụng viên chức của Sở Nội Vụ và Sở GD&ĐT, trường sẽ xây dựng kế họach tuyển dụng viên chức năm học 2014 – 2015 trình Sở GD&ĐT phê duyệt và triển khai thực hiện.

Lập phương án trình Sở GD&ĐT phê duyệt v/v chuyển đổi từ mô hình Khoa Tại chức-CBQL sang Trung tâm Bồi dưỡng thường xuyên trực thuộc Ban giám hiệu.

Tổ chức đòan cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên đi học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo và quản lý ở các trường đại học, cao đẳng trong nước và ở nước ngoài (một số nước trong khu vực Đông Nam Á).

Thực hiện đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách về lương, chuyển ngạch viên chức, chế độ nghỉ hưu, thôi việc .. . theo qui định hiện hành.

          4. Lãnh đạo công tác đoàn thể

Bước vào năm học mới 2014-2015, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động trong từng học kỳ, từng tháng theo các chủ đề phù hợp, nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống cho cán bộ, đòan viên và hội viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2014-2015.

Trong quá trình tổ chức hoạt động, các tổ chức đoàn thể phải luôn bám sát các tiêu chuẩn về xây dựng TCCS đoàn thể vững mạnh, để thực hiện phấn đấu giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh, Đoàn TN vững mạnh, Hội SV vững mạnh năm học 2014- 2015.

          Thông qua các phong trào thi đua, các tổ chức đòan thể tiếp tục giới thiệu đòan viên ưu tú cho Đảng. Tiếp tục quan tâm giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu trở thành đảng viên. Làm tốt vai trò của các tổ chức đòan thể trong việc tham gia xây dựng Đảng.

Tổ chức tốt Chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè 2014 tại các huyện Đơn Dương và Di Linh.

          Các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai trong toàn thể đoàn viên công đòan, ĐVTN sinh viên trong toàn trường “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ trường CĐSP Đà Lạt học và làm theo lời Bác”; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ nhằm góp phần bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên.

          Công đòan phối hợp Chính quyền nhà trường đăng ký và triển khai kế họach Xây dựng cơ quan văn hóa năm học 2014-2015.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh họat động của Câu lạc bộ giảng viên trẻ, CLB Tin học, CLB ngoại ngữ.

Thực hiện chế độ báo cáo tình hình họat động của tổ chức đòan thể cho Đảng ủy mỗi tháng 01 lần theo qui định.

5. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

5.1. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên

Các chi bộ nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn, hướng dẫn chấm điểm đối với TCCS Đảng trong sạch vững mạnh do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành, để có kế hoạch  đánh giá cụ thể chi bộ gắn với việc xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa để phấn đấu đạt và vượt tiêu chuẩn chi bộ TSVM năm 2014.

Các chi bộ quán triệt thực hiện các nội dung tại Thông báo số 25/TB-ĐU ngày 22/01/2011 của Đảng ủy trường V/v Tăng cường nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ, Đảng bộ trường CĐSP Đà Lạt; Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 24/4/2012 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ trong đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, để từ đó, các chi bộ tăng cường và đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần phê và tự phê và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng chi bộ, trong toàn Đảng bộ; quản lý giáo dục đảng viên trong từng chi bộ trong việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, giáo dục đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Quy định 19-QĐ/TU, ngày 02/6/2014 của  BTV Tỉnh ủy về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực  hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (thay thế Quy định 535-QĐ/TU, ngày 05/5/1998 của Ban Thường  vụ  Tỉnh  ủy). 

          Tiến hành kiểm điểm phân loại đảng viên và TCCS Đảng năm 2014 theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

5.2. Tăng cường công tác phát triển Đảng

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học” thông qua việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác phát triển đảng trong đội ngũ CBVC, tập trung phát triển đảng viên đối với cán bộ cốt cán (từ TPP, TPK trở lên) và đoàn viên là CBVC. Các chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cảm tình Đảng có kế họach phấn đấu tốt và cử những đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ các cảm tình Đảng phấn đấu để giúp họ sớm được kết nạp vào Đảng. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả những cán bộ là TPP, TPK trở lên phải là đảng viên.

Tiếp tục xét công nhận cảm tình Đảng là cán bộ viên chức và sinh viên. Các đảng viên thuộc các chi bộ, khi đã được phân công theo dõi và giúp đỡ các cảm tình Đảng phấn đấu để trở thành đảng viên, cần thường xuyên góp ý những ưu khuyết điểm một cách kịp thời cho các cảm tình Đảng biết để họ phấn đấu tốt hơn.

          Các chi bộ tổ chức sinh hoạt tổ cảm tình Đảng của chi bộ đảm bảo định kỳ (tối đa 3 tháng phải sinh họat được ít nhất 01 lần).

          Chỉ tiêu: đến cuối tháng 12/2014, kết nạp thêm được ít nhất 05 đảng viên.

5.3.  Công tác kiểm tra Đảng

          Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện nội dung, chương trình kế họach kiểm tra năm 2014 theo Kế họach của UBKT Đảng ủy và của Đảng ủy. Các chi bộ bám sát kế hoạch công tác kiểm tra đảng viên của chi bộ năm 2014 (Các chi bộ nộp kế họach kiểm tra năm 2014 cho UBKT Đảng ủy), để thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đã đề ra, báo cáo kết quả kiểm tra về cho UBKT Đảng ủy theo qui định.

          Duy trì sinh hoạt các chi bộ đảm bảo đúng định kỳ và thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ về tình hình họat động của các chi bộ theo yêu cầu của Đảng ủy mỗi tháng 01 lần.

Đảng ủy tổ chức kiểm tra tất cả các chi bộ trực thuộc về nề nếp sinh họat, hồ sơ đảng vụ và công tác thu nộp đảng phí của các chi bộ năm 2014.

6. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

          Các chi bộ họp để triển khai thực hiện Nghị quyết này tới tòan thể đảng viên trong chi bộ. Từ đó, mỗi chi bộ cần đề ra nhiệm vụ công tác của chi bộ trong từng tháng, kể từ tháng 7/2014 đến 12/2014. Sau mỗi tháng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết cho Đảng ủy.

          Các tổ chức chính quyền, đoàn thể từ trường đến phòng, khoa, bộ môn, tổ chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng của tổ chức mình.

          Nghị quyết này phổ biến đến toàn thể các chi bộ và đảng viên.

 

Nơi nhận:                                                                                            TM. BCH ĐẢNG BỘ

- Đảng ủy khối các CQ tỉnh (b/cáo);                                              BÍ THƯ

- Đảng ủy (để chỉ đạo);

- Các Chi bộ (để t/hiện);

- BGH, CĐ, Đoàn TN, Hội SV (để t/hiện );                                       (đã ký)                       

- Lưu VP Đảng ủy.       

 

                                                                                         TẠ QUANG VŨ                                                     
website link cheat on my wife
read here married men affairs married men and affairs
buy the abortion pill online is the abortion pill painful what is the procedure for an abortion
how to catch a cheat open read
android sms spy app turbofish.com mobile phone spy software
abortion side effects open should abortion be legal
should i tell my boyfriend i cheated on him why did my boyfriend cheat has my boyfriend cheated on me quiz
my girlfriend thinks i cheated on her wrightcontractingsi.com girlfriend cheated on me while drunk
why does my husband cheat i cheated on my husband how do i fix it i cheated on my husband with his best friend
my spouse cheated on me now what read so your wife cheated
girlfriend cheated on me with her ex i love my girlfriend but i want to cheat why do boys cheat on their girlfriends
reason women cheat click what causes women to cheat
reasons why husbands cheat husbands that cheat why do women cheat with married men
xxnx.comhardcore sex stories read tamil sex stories readable
free online gay sex stories go tamil sex stories
walgreens photo coupon 100 prints free prescription drug card coupon pharmacy
prescription coupon blogs.nuspire.com free grocery store coupons
prescription drugs coupon prescription discount cards walgreens coupon photo code
price of an abortion blog.keylink.rs pregnancy after abortion
dating sites for married people devlog.stoepel.net infidelity
free prescription discount cards prescription coupon discount card for prescription drugs
vardenafil 40mg go valtrex pill
valacyclovir 0.5g open ventolin 4mg
synthroid 50mcg rifaximin 400mg kamagra 50mg
prescription discount coupons viagra trial coupon prescription drug coupons
prescription discount coupons prescription drug coupons prescription drug coupons
prescription discounts cards modelosguayaquil.com coupon for viagra
can i take inderal with amoxicillin canitake.net can i take inderal with amoxicillin
lisinopril and ectopic pregnancy open lisinopril and ectopic pregnancy
abortion pill abortion pill abortion pill
bystolic card read coupons for bystolic
viagra bestellen online viagra pillen kruidvat viagra online forum
effects of viagra http://viagraforsaleuk1.com after effects of viagra
cialis discount coupon read cialis.com coupon
internet drug coupons click cialis sample coupon
cialis coupons 2015 cialis 2015 coupon free cialis samples coupon
coupons for prescription medications link cialis sample coupon
new prescription coupon eblogin.com cialis prescription coupon
free coupon for cialis lilly coupons for cialis drug coupons
drug prescription card cialis.com coupon drug coupon card
lilly cialis coupon go cialis coupon codes
claritin in dojenje read claritin sirup
aidadiva aidastella aidabella
aldactone 25 go aldactone 100mg
januvia hinta click januvia annostus
augmentin eureka darkwoodsdojo.com augmentin sirop
buscopan prix read buscopan
buscopan prix megaedd.com buscopan
buscopan 10mg developerstalk.com buscopan dragees
zithromax pret zithromax uk zithromax 500 mg
sildenafil side effects link sildenafil side effects
dalsy para la tos dalsy dalsy para la tos
gino-canesten sporturfintl.com gino-canesten bula
manufacturer coupons for prescription drugs martialinfo.com pet prescription discount card
pet prescription discount card link free prescription drug cards
celebrex en ibuprofen click celebrex en alcohol
celebrex 100 mg go celebrex bcfi
articles on abortion where to get abortion pill abortion laws
rx drug coupon americanstreethockey.com discount pharmacy
back alley abortions how late can you have an abortion pro abortion facts
coupons cialis prescription coupon cialis discount coupons online
roxithromycin hund neryx.com roxithromycin orifarm
kamagra forum kamagra oral jelly avis kamagra 100mg
information on abortion how expensive are abortions abortion places
hysteroscopy dilation and curettage why do people get abortions how can you terminate a pregnancy
flagyl perros flagyl v flagyl plm
articles on abortion pill pill abortion pro abortion
losartan 50 mg femchoice.org losartan jubilant
cialis prescription coupon cialis coupon codes cialis coupon codes
early abortion pill abraham.thesharpsystem.com late term abortion pill
ways to terminate an early pregnancy at home scraping of the uterus how can you terminate a pregnancy
free cialis coupon cialis sample coupon cialis coupon lilly
the cost of abortion abortion pill is murder home abortion pill methods
priligy apteekki priligy hinta priligy kokemuksia
vermox pret vermox mikor hat vermox pret
second trimester abortion rubinetteriemariani.it non surgical abortion pill
free abortions second trimester abortion pro abortion
cymbalta generico cymbalta precio cymbalta plm
cymbalta generico blog.dotnetnerd.dk cymbalta plm
risperdal gouttes risperdal consta risperdal forum
viagra femme viagra effet viagra prix
abortion pill cost without insurance for abortion pill abortion clinics in houston tx
amoxicillin nedir amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg
cialis.com coupons aldwych-international.com free cialis coupon 2016
cialis.com coupons aldwych-international.com free cialis coupon 2016
abortion procedure price of abortion pill cost of medical abortion
amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 1000 mg
cialis coupons and discounts prescription coupon manufacturer coupons for prescription drugs
cialis coupon lilly cialis.com coupon cialis coupons free
metoprololsuccinat bivirkninger metoprololtartrat metoprolol medicin
vermox sirup blog.idilbaby.com vermox sirup
viagra viagra kamagra cialis viagra torta
prescription drugs coupons pristineschool.com discount prescription coupons
cialis tadalafil partickcurlingclub.co.uk cialis
flagyl vademecum flagyl v flagyl precio
abortion options pro abortion abortion pill articles
cialis discount coupons online cialis savings and coupons coupons for cialis 2016
having an abortion abortion price pro choice abortion pill
clomid cycle blog.bjorback.com clomid cycle
cost of abortions americanstreethockey.com abortion pill definition
vermox vermox doziranje vermox tablete doziranje
first trimester abortion pill anti abortion facts cost for an abortion
when can you get an abortion pill abortion pill articles abortion pill side effects
when can you get an abortion pill bangzontheweb.com abortion pill side effects
metoprolol tartrate metoprololtartrat metoprololsuccinat hexal 50 mg
prescription coupon prescriptions coupons new prescription coupons
what is abortion pill average abortion pill cost cytotec abortion
vermox spc oscarsotorrio.com vermox prodej
getting an abortion pill abortion pills cost pro choice abortion pill
medical abortion pill cytotec abortion cost for an abortion
discount coupons for cialis cialis coupon cialis coupon
nootropil buy nootropil 800 g nootropil danmark
abortion pill price abraham.thesharpsystem.com second trimester abortion
what is an abortion pill late term abortion pill getting an abortion pill
vermox cena mcmurray.biz vermox cena
cost of medical abortion alternatives to abortion pill pro choice abortion pill
cialis.com coupon coupons for cialis coupons cialis
free abortions abortion pill pros and cons how much is an abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp amoxicillin-rnp
duphaston tablete kako se piju duphaston i ovulacija duphaston tablete kako se piju
printable cialis coupon fedbeton.be discount coupons for cialis
clomid tapasztalatok clomid proviron clomid testosterone
lilly cialis coupons cialis discount coupon prescriptions coupons
coupons for prescription medications cialis manufacturer coupon 2016 cialis online coupon
chemical abortion pill should abortion pill be legal abortion pill cost without insurance
viagra discount coupons free pharmacy discount card rx coupon card
vermox prospect corladjunin.org.pe vermox pret
when is it too late to get an abortion pill how much do abortion pill cost second trimester abortion
the abortion pill abortion pill abortion pill procedures
free cialis coupon 2016 unbosqueparaelplanetatierra.com coupon for prescriptions
abortion pill video abortion pill costs when is it too late to get an abortion pill
scraping of uterus lining abortion by vacuum aspiration who can have an abortion
scraping of uterus lining abortion by vacuum aspiration who can have an abortion
viagra wiki viagra wiki viagra recenze
how much are abortions achieveriasclasses.com medical abortion pill
2nd trimester abortion pill risks of abortion pill how much does an abortion pill cost
about abortion pill ismp.org abortion pill law
cialis discount coupon andreinfo lilly cialis coupons
teen pregnancy abortion terminate pregnancy pill medical termination of pregnancy procedure
lamisil crema precio mcmurray.biz lamisil cream
cialis coupon card prescription discount coupon printable cialis coupon
prescription drugs coupons cialis manufacturer coupon cialis coupons free
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
nootropil piracetam lasertech.com nootropil cena
cialis.com coupon lilly cialis coupon discount prescriptions coupons
free abortion pill achrom.be abortion pill definition
clomid tapasztalatok clomid proviron clomid proviron pct
acetazolamide pka acetazolamide migraine acetazolamide sivuvaikutukset
methods of abortion pill twotiminband.com abortion pill is murder
how much does it cost for an abortion abortion gone wrong stories is abortion free
abortion clinics in columbus ga rock.agility.esp.br where do you have an abortion
cialis coupon coupon prescription cialis coupon
free coupon for cialis free discount prescription cards prescription discount coupon
pro abortion powzone.com partial abortion
abortion photos abortion procedure first trimester abortion clinics in ny
latest you can get an abortion blogs.kpi.kharkov.ua abortion at 17 weeks
implant for alcohol abuse open naltrexone implant
will naltrexone show on a drug test link naltrexone low dose side effects
ldn side effects forum revia medicine naltrexone implant treatment
opiate blocker implant open naltrexone 25 mg
how long does naltrexone last blog.bjorback.com alcohol blocker
opiate antagonist naltrexone opioid antagonist naltrexone low dose naltrexone clinical trials
can naltrexone cause false positive guitar-frets.com does naltrexone cause weight loss
vivitrol pill naltrexone for alcoholism naktrexone
heroin detox centaurico.com low does naltrexone
revia injection avonotakaronetwork.co.nz what is naltrexone used to treat
ldn immune system injectable naltrexone what is naltrexone used for
naltrexone challenge test zygonie.com is naltrexone a controlled substance
naltrexone depression treatment low dose natrexone opioid antagonist naltrexone
alcohol detox site once a month shot for opiate addiction
wiki naltrexone how long does naloxone block naltrexone moa
naltrexone schedule drug low dose naltrexone contraindications implant for opiate addiction
naltrexone schedule drug click implant for opiate addiction
naltroxen revia manufacturer naltrexone opioid
what is naltrexone used to treat charamin.com naltrexone alternatives
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 16
Số lần truy cập: 1084079

Liên kết website
select