Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v "Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học"
In bài này Gửi mail
 

         Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v "Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học". Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Để tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật. Nhà trường đề nghị các đơn vị phòng chức năng, khoa chuyên môn tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trực thuộc đơn vị mình.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.aspx

 
 Số: 04.2021.TT-TTCP.
Ngày 01 tháng 10 năm 2021' class='link_title1'>Thực hiện Thông tư quy định quy trình tiếp công dân(18/10/2021)
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 15
Số lần truy cập: 102552
Thông báo