DOWNLOAD FILE - VĂN BẢN
STTKý hiệuTên FileLượt tảiĐơn vịDownload
12
Page size:
select
 13 items in 2 pages
1 46/2019/QH LUAT THU VIEN _2019 0 Thư viện Tải về
2 194/CĐSP-ĐT HUONG DAN THUC HIEN QUYET DINH 17 0 Phong ĐT - KH&CN Tải về
3 /QĐ-CDSP Quy che quan tri phan mem va van hanh Website 2 TT. TT-TV Tải về
4 364/QĐ-CĐSP Quy dan chu truong CDSP DaLat 3 Phòng HCTH Tải về
5 320/QĐ-CĐSP QUY CHE TO CHUC HOAT DONG TTTT-TV 2015 4 TT. TT-TV Tải về
6 211 /QĐ-SGDĐT- TCCB Quy che to chuc hoat dong trng CDSP DaLat 7 Phòng TCCB-CTSV Tải về
7 213/CĐSP/TCCB Quy dinh ve che do lam viec cua CB-GV truong CDSP Da Lat -TT47 22 Phòng TCCB-CTSV Tải về
8 147/QĐ-CĐSP Ke hoach phat trien truong CDSP Da Lat giai doan 2015 - 2020 8 Phòng HCTH Tải về
9 273/CĐSP-ĐT Quy dinh ve to chuc, quan ly hoat dong KH&CN 12 Phòng ĐT-KH&CN Tải về
10 36/TCCT-HSSV So 36- QDINH-GIODAY-GV Hop dong, moi ve cong tac tai truong 3 Phòng TCCB Tải về

Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 26
Số lần truy cập: 1146077